Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, vrste i način poduzimanja hitnih i nužnih popravaka na zgradama i pitanja u svezi dostavljanja podataka o stanovima.

Članak 2.
Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova: – redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, – hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, – nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, – osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva, – zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, – otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade, – poslovanja upravitelja zgrade. Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na poseban račun koji će u tu svrhu otvoriti svi zajedno ili osobe koje suvlasnici ovlaste. Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima.

Članak 3.
Ako suvlasnici zgrade međuvlasničkim ugovorom ne urede drukčije, zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se: – nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.), – pokrov, – prohodne i neprohodne zajedničke terase, – pročelja z/wp-content/uploads/2014/11/Uredba_o_odrzavanju_zgrada.pdf” target=”_blank”>Uredba o održavanju zgrada

Upravitelj Valgrad d.o.o.