Pomoć u kući

Pomoć u kući je usluga kojom se korisniku pruža organiziranje pomoći i pokriće pripadajućih troškova prilikom hitnog slučaja. Usluga Pomoć u kući dostupna je 24 sata dnevno 365 dana na području Grada Zagreba.

Hitnim slučajem, smatra se iznenadni i neočekivani događaj koji je rezultirao oštećenjem, odnosno uništenjem imovine korisnika i čija hitna sanacija je nužna kako bi se spriječilo:

  • daljnje oštećenje stana i predmeta koji se nalaze u objektu
  • ugrožavanje zdravlja ili sigurnosti člana zbog štete u objektu
  • neadekvatni boravak člana zbog štete nastale u objektu

Članstvom su pokriveni troškovi organizacije dolaska servisera na mjesto štetnog događaja koji iziskuje hitnu intervenciju, a koja za cilj ima:

  • sanaciju kvara i / ili oštećenja sa osnovnim ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenje objekta i predmeta koji se nalaze u objekta
  • sprečavanja ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti člana
  • sprečavanja boravka člana u neadekvatnim uvjetima zbog štete nastale u objektu

 

Sanacija vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
U slučaju kvara na instalacijama vodovodnih i kanalizacijskih cijevi kao i cijevi centralnog grijanja, koji je doveo do izlijevanja ili nedostatka vode u kući/stanu na kućnoj adresi, a koji je karakteriziran kao šteta visoke razine koja nužno zahtijeva intervenciju servisera.

Ako je u sklopu usluge potrebno isprazniti septičku jamu, članstvo pokriva troškove organizacije pražnjenja, ali ne i same troškove pražnjenja.

 

Sanacija električnih instalacija
U slučaju kvara na električnim instalacijama i električnom sustavu za grijanje (toplinska regulacija grijalica i sl.) koji je uslijedio nakon događaja kao što su to primjerice udar groma, prenapon ili kratki spoj, a koji nužno zahtijeva hitnu intervenciju.

U okviru prethodnog stavka su osigurane hitne intervencije i na klima uređajima i bojleru.

Članstvo ne pokriva troškove usluga zbog kvara na daljinskom upravljaču i kvara instalacije za odvod kondenzata klima uređaja.

 

Sanacija brave ili omogućavanje otvaranja vrata
U slučaju da članu ili članu njegova kućanstva nije moguć ulazak u osigurani objekt nakon provalne krađe, zbog gubitka raspoloživih ključeva, loma ključeva i kvara brave osigurane su usluge:

  • Popravak brave
  • Omogućavanja otvaranja vrata

Pokriveni su i hitni slučajevi uzrokovani štetama na prozorima i vratima instaliranim na vanjskim zidovima stanova, koje su nastale u tijekom izvršenja provalne krađe ili pokušaja izvršenja provalne krađe.

Upravitelj Valgrad d.o.o.