Zakon o gradnji (NN 52/99)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADNJI Proglašavam Zakon o gradnji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 7. svibnja 1999. Broj: 081-99-912/2 Zagreb, 13. svibnja 1999. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O GRADNJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovaj Zakon ureduje projektiranje, gradnju, održavanje građevine, određuje bitne zahtjeve za građevinu, obavljanje poslova projektiranja, gradnje i stručnog nadzora, te ustrojstvo i postupanje građevne inspekcije.
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju odgovarajuće se primjenjuju na rekonstrukciju i na uklanjanje građevine ili njezina dijela.
(3) Za određene vojne građevine ili građevine od posebnog značenja za obranu države u postupku izdavanja građevne dozvole, uporabne dozvole i u provedbi nadzora propisanih ovim Zakonom mogu se poduzeti posebne mjere radi zaštite povjerljivih podataka, ako je to propisano posebnim zakonom.

Članak 2.
Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 1. Projektiranje jest izradba idejnog i glavnog projekta potrebnog za izdavanje načelne i građevne dozvole, izradba izvedbenog projekta za potrebe gradnje te projekta za uklanjanje građevine. 2. Gradnja jest izvođenje pripremnih radova, građevnih radova (uključujuci građevno-završne i građevinsko-instalaterske radove), rekonstrukcija postojeće građevine te ugradba i montaža opreme, gotovih građevnih elemenata i konstrukcija. 3. Rekonstrukcija jest izvođenje građevnih radova na postojećoj građevini ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture. 4. Građevina jest stvar nastala gradnjom, povezana s tlom koja se sastoji od građevnog dijela ili od građevnog dijela i ugrađene opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu kao i samostalna postrojenja povezana s tlom koja se sastoje od ugrađene opreme i čine tehničko-tehnološku cjelinu. 5. Građevni dio jest izgrađen od građiva i građevnih proizvoda sa ili bez građevinskih instalacija. 6. Oprema jesu ugrađena postrojenja, uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi ugrađeni proizvodi u sklopu tehnološkoga procesa. 7. Pripremni radovi jesu gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za potrebe organiziranja gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje. 8. Održavanje gradevine jest praženje i očuvanje namjene građevine te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi. 9. Uklanjanje građevine jest rušenje ili demontaža građevine i odvođenje preostaloga materijala, opreme i drugih elemenata. 10. Građevni proizvodi jesu proizvodi koji su namijenjeni za trajnu ugradbu u građevinu, kao što su građevni materijali, predgotovljeni elementi, montažni dijelovi i dr. 11. Gradilište jest prostor na kojemu se gradi građevina kao i ostalo privremeno zauzeto zemljište koje služi za gradnju. 12. Privremena građevina jest građevni objekt izgraden ili postavljen privremeno za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje te za organiziranje sajmova, javnih manifestacija i sl. 13. Obiteljska kuća jest građevina iskljucivo stambene namjene na zasebnoj građevnoj čestici, razvijene građevinske (bruto) površine do 400 m2 s najviše podrumom i dvije nadzemne etaže i ne više od dva stana, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih gradevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta i sl.) ako se grade na istoj građevnoj čestici. 14. Stranka jest vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje kojim se dozvoljava gradnja (u daljnjem tekstu: izdavanje građevne dozvole) i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevna dozvola.

Članak 3.
Radovi na zamjeni, dopuni i popuni opreme ako je to u skladu s namjenom građevine te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na održavanju gradevine, a kojima se ne utječe na bitna svojstva građevine, ne smatraju se rekonstrukcijom.

Članak 4.
Projektiranje, gradnja i održavanje građevine obavlja se prema odredbama ovoga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona, hrvatskim normama i pravilima struke.

Članak 5.
Gradnjom i uporabom građevine ne smiju se ugroziti život i zdravlje ljudi i okoliš, druge građevine te stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Članak 6.
(1) Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu. (2) Građevina mora udovoljavati zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku svog trajanja uz redovnu uporabu i održavanje.

Mehanička otpornost i stabilnost

Članak 7.
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom gradnje i korištenja predvidiva djelovanja ne prouzroče: rušenje građevine ili njezina dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala, oštećenja na okolnim građevinama i ugroza stabilnosti tla na okolnom zemljištu.

Zaštita od požara

Članak 8.
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, omogući zaštita spašavatelja.

Higijena, zdravlje i zaštita okoliša

Članak 9.
(1) Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, posebice zbog: oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), opasnih zračenja, onečišćenja voda i tla, nestručnog odvođenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, nestručnog zbrinjavanja krutog otpada, sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. (2) Građiva, opremu i građevne proizvode mora se u gradnji izabrati i izvesti ili povezati, preinačiti i održavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine.

Sigurnost u korištenju

Članak 10.
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se tijekom njezina korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, udara struje, požara i eksplozije.

Zaštita od buke

Članak 11.
Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da zvuk što ga osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini zamjećuju bude na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje te da osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.

Ušteda energije i toplinska zaštita

Članak 12.
Građevina i njezini uredaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektirani i izgrađeni na način da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovog korištenja bude što niža, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući uvjeti u odnosu na toplinu.

Odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu
Članak 13.
(1) U slučaju rekonstrukcije građevine upisane u Registar kulturnih dobara prema posebnom zakonu može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za građevinu.
(1) U slučaju rekonstrukcije građevine upisane u Registar kulturnih dobara prema posebnom zakonu može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za građevinu.
(2) Suglasnost za odstupanje iz stavka 1. ovoga članka daje mnistarstvo nadležno za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove kulture.
(3) Ako u roku od 30 dana ministarstvo nadležno za poslove kulture ne dostavi mišljenje suglasnost će se dati.

Tehnički propisi

Članak 14.
(1) Bitni zahtjevi za građevinu iz članka 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovoga Zakona te tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevni proizvodi, razrađuju se, odnosno propisuju se temeljnim dokumentima i tehničkim propisima, a u skladu s međunarodnim i harmoniziranim europskim propisima iz tog područja. (2) Tehničke propise iz stavka 1. ov/wp-content/uploads/2014/11/Zakon_o_gradnji.pdf” target=”_blank”>Zakon o gradnji

Upravitelj Valgrad d.o.o.